Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť.

Záver

Hoci sa v novovekej filozofii objavili tendencie spochybňovať schopnosť rozumu spoľahlivo dôjsť k pravde a tieto tendencie sa na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia postupne infiltrovali aj do teologického myslenia, už na počiatku tejto monografie sa takéto úvahy ukázali ako neudržateľné. Katolícka Cirkev v devätnástom storočí zvlášť na Prvom vatikánskom koncile a neskôr hlavne prostredníctvom učenia pápeža Pia X. veľmi dôrazne nástojila na odmietaní takýchto tendencií a na potvrdzovaní schopnosti rozumu nielen dôjsť v určitých oblastiach k pravde, ale konkrétne schopnosti s istotou dokázať existenciu Boha, ako aj Bohom zjaveného náboženstva.

Tieto oficiálne vyjadrenia katolíckej Cirkvi síce nepopísali presný postup, ako takéto dokazovanie vyzerá, no trvali na tom, že ľudský rozum toho schopný je. Pod vplyvom novovekých filozofických prúdov väčšina teológov rezignovala na konštruovanie takéhoto postupu, no takáto rezignácia nie je potvrdením, že takýto dôkaz neexistuje. Svedčí len o tom, že sa mnohí teológovia nechali pohodlne unášať širokým a módnym prúdom spochybňovania schopnosti človeka spoľahlivo poznať pravdu.

Poctivý prístup kladenia postupných krokov zaistených bezrozpornosťou a metódou vylúčenia tretej možnosti sa ukázali ako spôsob, vďaka ktorému ľudský rozum spoľahlivo dochádza k dôkazu existencie Boha, jeho atribútov, ako aj k nutnosti existencie morálnej záväznosti. Ukázalo sa, že fakt morálnej záväznosti je v živote natoľko kľúčová záležitosť, že jej nenaplnenie určuje pre človeka posmrtné utrpenie, ktorého intenzita je väčšia, ako to najväčšie utrpenie v živote človeka, ktoré môže byť spojené s konaním dobra. Tento fakt stavia človeka do pozície, kedy otázka existencie Boha a ním zjaveného náboženstva už nie je len akousi akademickou témou, prípadne nejakým vedľajším záujmom popri dôležitých záležitostiach ľudského života, ale ide doslova o záchranu života človeka v tom najhlbšom zmysle slova. Náboženstvo sa začína javiť ako jediná možná záchrana pred posmrtnou sankciou, ktorá je definovaná nesmiernou intenzitou utrpenia. V takomto prípade už nie je na mieste o otázke pravdivosti náboženstva uvažovať z pozície názoru, čírej neistej viery, či domnienky, alebo priklonenia sa k mienke, ktorá je jednoducho po stránke kultúry, či emotívneho, alebo psychologického uspokojenia sympatická a príťažlivá. Ide skutočne o otázku bytostného života a smrti, kde na záchranu človeka je nutná skutočná a absolútna pravda.

V ďalších krokoch konštruovaných na princípe sporu a vylúčenia tretej možnosti bolo možné postupne dôjsť k dôkazu pravdivosti kresťanstva ako Božieho projektu záchrany človeka pred posmrtnou sankciou a k dôkazu, že autentické znenie kresťanstva sa zachovalo vo výrokoch pápežov. Faktom však je, že tieto dôkazy nepotvrdzujú neomylnosť pápežov v ich skutkoch, alebo v každom ich výroku. Na základe dokázaných skutočností je potrebné potvrdiť, že pápeži môžu byť, a aj v histórii boli, ľudia hriešni, ako aj zastávajúci falošnú náuku odkláňajúcu sa od kresťanstva. Morálny život pápeža teda nie je automaticky vzorom kresťanského spôsobu života, ako ani pápežské výroky nie sú automaticky neomylnou interpretáciou kresťanstva. Dokonca ani oficiálne výroky pápežov, ktoré sa nachádzajú či už v pápežských dokumentoch, alebo v dokumentoch pápežmi podpísaných, nie sú automaticky bezchybnou kresťanskou náukou.

Pápež je neomylný výlučne v oblasti vierouky a mravouky a aj to len vtedy, ak v týchto oblastiach so svojou najvyššou autoritou vyhlasuje všeobecne záväzné definície, teda dogmy, alebo definitívne pravdy. Vo všetkých ostatných prípadoch, aj keby šlo o oficiálne dokumenty jeho učiteľského úradu, ide o odborné stanoviská, ktoré nie sú imúnne voči omylu. Iste je potrebné aj k takýmto dokumentom pristupovať s vedomím, že ide o odborné stanovisko, ktoré je síce otvorené kritike, no i táto kritika, ak nemá byť opovážlivá, musí byť dostatočne odborná. Na druhej strane je treba vziať do úvahy, že rezignácia na pravdu u mnohých vplyvných teológov a otvorenie sa na prijímanie rozličných mienok, ktorých podmienkou prijatia nie je ich súlad s absolútnou pravdou, ale ich súlad s akýmsi vnútorným prežívaním človeka, hoci by boli aj nezmyselné a vnútorne rozporné, nutne viedli v dvadsiatom storočí k dekadencii teológie, k akceptovaniu vzájomne rozporných mienok, takmer k bezbrehej tolerancii rozličných teologických prúdov, čo sa napokon prejavilo aj v úpadku duchovného života a v dekristianizácii. Ak sa takáto rezignácia na pravdu infiltrovala aj medzi vplyvných teológov z akademického prostredia, dá sa očakávať, že vplyv týchto tendencií sa objaví aj v oficiálnych dokumentoch Magistéria, ktoré nepožívajú neomylnosť. V takom prípade, ak si ani samotní autori nenárokujú na pravdivosť svojich tvrdení, človek nemusí byť hlbokým teologickým odborníkom, aby v takýchto oficiálne odborných dokumentoch Cirkvi objavil nezrovnalosti, chyby a vnútorné rozpory.

V každom prípade však platí, že z Božej dobroprajnosti nutne vyplýva vôľa Boha ľudí zachrániť pred posmrtnou sankciou. Zachrániť sa je tou najdôležitejšou úlohou, ktorú človek v živote má. A ako bolo dokázané, spôsob záchrany existuje výlučne v autentickom kresťanstve. Preto ak sa chce človek zachrániť, nemá inú možnosť, ako aplikovať na seba autentickú Kristovu zvesť. A tú spoľahlivo spozná výlučne podľa dogiem a definitívnych právd potvrdených pápežom. Tieto pravdy nemôžu byť ani prekonané novým učením, nemôžu byť ani zastarané, ani zrušené, ani už neaktuálne, pretože len s neomylnou istotou popisujú Boží projekt záchrany, ktorý na tento svet priniesol pred dvetisíc rokmi Ježiš Kristus ako vtelený Boh.

Táto monografia nepopisuje detailne spôsob, ako tento projekt vyzerá. Tvorí len základ, na ktorom je spoľahlivosť tohto popisu postavená. Ak chce človek spoznať záchrannú zvesť, musí sa riadiť podľa neomylných výrokov pápežov. V tejto monografii je len svetlom prirodzeného rozumu dokázané, že týmto výrokom možno s absolútnou istotou veriť. Obsah tejto monografie tak buduje len základný kameň, ktorý je možné vďaka schopnostiam prirodzeného rozumu s nevyvrátiteľnou pevnosťou zasadiť. Na tomto kameni je následne možné budovať skutočnú vierouku, teda konkrétne znenie Kristovej záchrannej zvesti, ako aj ďalšie teologické disciplíny. Je evidentné, že jedine taká teológia vo všetkých svojich disciplínach je autentická a zmysluplná, ktorá stojí na takomto pravdivom a nevyvrátiteľnom základe. Kým stavba základu, na ktorom stojí teológia, je otázkou prirodzeného rozumu, teológia ako veda o Bohom zjavených pravdách je už otázkou viery. Nie však viery neistej, pochybnej, alebo len pravdepodobnej, ale viery absolútne neomylnej. Ide totiž o vieru učeniu pápežov, ktoré je zachytené v dogmách a definitívnych pravdách. A tie, ako bolo dokázané, sú absolútne pravdivé a neomylné.

Zdroj: Štefan Paločko, Základ teológie.

Zoznam bibliografických odkazov

ABDALATI,  Hammudah: Zaostřeno na islám. In: https://d1.islamhouse.com/data/cs/ih_books/single/cs_Zaostreno_na_Islam.pdf ( 10.3.2022).

AKIN, James: Triumf a tragédia. In: MADRID, P.: Prekvapila ich pravda. Bratislava: LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, 2006.

ALEŠ, Pavel: Arcibiskup sv. Metoděj. In: Jubilejní sborník k 1100. výročí smrti sv. Metoděje arcibiskupa Velké Moravy. Praha: Pravoslavná církev v Československu, Ústřední církevní nakladatelství, 1985.

ALEŠ, Pavel: Cirkevné dejiny III., Kresťanský Východ a Západ do roku 1453. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 2002.

ALEŠ, Pavel: Kresťanská cirkev v období všeobecných snemov, Cirkevné dejiny II. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Prešove, 1996.

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY. In: NEUNER, J. – ROSS. H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom I. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2002.

BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom III. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2005.

BARTNIK, Cz. S.: Dogmatyka katolicka I. Lublin: Wydavnictvo KUL, 2000.

BASIL: De Spiritu Sancto. In: https://www.newadvent.org/fathers/3203.htm (3.5.2022).

BEHE, M. J.: Darwinova černá skříňka. Praha: Navrat domů, 2001.

BELEJKANIČ, Imrich: Pravoslávne dogmatické bohoslovie I. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove, 1995.

BELEJKANIČ, Imrich: Pravoslávne dogmatické bohoslovie II. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove, 1996.

BELEJKANIČ, Imrich: Unionizmus ako ekleziologický problém. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove,1999.

BELLARMINE, Robert: De Romano Pontifice. Post Falls: Mediatrix Press, 2016.

BENEDIKT XII.: konštitúcia Benedictus Deus. In: NEUNER, J. –  ROSS. H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

BENNETT, Richard M.:  Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita. In: https://www.zmensvojzivot.cz/wp-content/uploads/2019/11/Biblia-absol%C3%BAtny-z%C3%A1klad-pravdy-a-RKC-autorita.pdf (9.5.2022).

BERANOVÁ, Magdaléna: Slované. Praha: Libri, 2000.

BHASKARANANDA, Swami: Essentials od Hinduism. Seattle, USA: Viveka Press, 1994.

BONIFÁC VIII.: bulla Unam Sanctam. In: DENZINGER, H. – SCHÖNMETZER, A.: Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum. Freiburg Br., 1965.

BRÜCKNER, Alexander: Mitologia slava. Bologna: Zanichelli, 1921.

BULLA UNIONIS COPTORUM, bula Florentského koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H. (ed.): Dokumenty soborów powszechnych, tom III. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

BULLA UNIONIS GRAECORUM, dekrét Florentského koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom III. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

CARDAL, Roman: Bůh ve světle filosofie. Praha: Krystal OP, 2001.

CELECOVÁ, M. , KUCHÁROVÁ, M. a kol.: Spoločníčka na ceste – Cirkev v dejinách. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1996.

„Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné“. Brooklyn, New York, U.S.A.: Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association, 1992.

Center for the study of Global Christianity: Status of Global Christianity, 2019, in the Context of 1900 – 2050. In: https://www.gordonconwell.edu/wp-content/uploads/sites/13/2019/04/StatusofGlobalChristianity20191.pdf?__cf_chl_captcha_tk__=a3178f869afeed696cae6792f06e1969b2a97e8d-1612605522-0-Adxp22Xn1Q02epPkdm3JhCgbPwgjz7fLCeGVurUJ48L2qZZ6U3wPfiIEba3pC7R8qEMYNM7VAm3nBlmnst99w7A87xdwt7ju3EBs7t-apxU1UY3FJNgzCZRsSQtVAvkJ2THSpRbofdCbtFhdHx_-NXiAXHm2iPhMuqZx-LwkecjkJYDyP25Ra7toCka8n5qpwVDs6RKIgkadpn65a1e6VfMOUoW2s8q2m0zgC5rRk99ZjwB6n8BHxB6j4pL4qnn5X7dz28aP9AyRVXi_e8jZibkXbbKcCcCoobvGPAd6pRj-JypEaAemdXpbCayTZBhdr0yq2-gf2vQE7L_Fh6dQb2wm8a7aDuQyMhcGSxkyeVS67GWHJ3QpO-w43w4KSPM8fY9M-RsqVw5huo2_i-1UHyH8H8mToxmksVIGA8CDDMet-S6jFp6iaY5LBRNKplfXLZJfLNusJZ9EUk9-zntgVG50PopQI13yCqK72FLycW8hOo-kKCo9ldcxJuZSDBHbabKglTNoALXqA3NMEeBwal9B3kqgcKkSQaI0T4JgVHolRQmZdoMq5G7HAsl5SBh3BUvALiWPXdw1vXq6kWbZaxf6_C8sgxGuOu_cj-V8HlVm9VGlX5AyyfZ_yO0DVY-p7TPp2_tXrr5HX-m6zN9NcLE6tiyHUAeU5pblcPm3tERhUi8vVULCGItBZS_3VBj5wwEDDHBt4Or6MS_ywhEZxdI (6.2.2021).

CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM 1990. In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava/c/cceo (9.5.2022). (CCEO 1990)

CODEX IURIS CANONICIS 1917. In: https://www.jgray.org/codes/cic17lat.html (9.5.2022). (CIC 1917)

CODEX IURIS CANONICIS 1983. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1983. (CIC 1983)

CODEX IURIS CANONICIS 2019. In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava (9.5.2022). (CIC 2019)

CONCILIUM FLORENTINUM, DOCUMENTA ET SCRIPTORES I/2. Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1944.

CONSTITUTIO DOGMATICA DE FIDE CATHOLICA 1,16, konštitúcia Prvého vatikánskeho koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H. (ed.): Dokumenty soborów powszechnych, tom IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2005.

CROSS, S.: Hinduizmus. Bratislava: Media klub, spol. s. r. o., 2000.

Cosmogony and cosmology III. in Manicheism. In: Encyclopaedia Iranica. https://iranicaonline.org/articles/cosmogony-iii (27.1.2022).

CUNLIFFE, Barry: The Ancient Celts. Oxford: Oxford University Press, 1997.

DARWIN, Charles: O původu člověka. Praha: Academia, 1970.

DECRETUM DE IUSTIFICATIONE, dekrét Tridentského koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2005.

DECRETUM DE PURGATORIO, dekrét Tridentského koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2005.

DE DIGNITATE PATRIARCHARUM, konštitúcia IV. lateránskeho koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom II. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

DE FIDE CATHOLICA, konštitúcia Štvrtého lateránskeho koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H. (ed.): Dokumenty soborów powszechnych, tom II. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

DEI FILIUS, dogmatická konštitúcia Prvého vatikánskeho koncilu o katolíckej viere. In:  NEUNER, J. – ROSS, H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

De MATTEI, Roberto: Druhý vatikánsky koncil, Doposiaľ nenapísané dejiny. Bratislava: Nadácia Slovakia Christiana, 2019.

DENZINGER, H. – SCHÖNMETZER, A.: Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum. Freiburg Br., 1965. (DS)

DE SUPERBIA GRAECORUM CONTRA LATINOS, konštitúcia IV. lateránskeho koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom II. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

DOCTRINA DE SACRAMENTO POENITENTIAE, dokument Tridentského koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H. (ed.): Dokumenty soborów powszechnych, tom IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2005.

DOKUMENTY PRVÝCH DVOCH EKUMENICKÝCH SNEMOV. Prešov: Náboženské vydavateľstvo Petra, 1999.

Dominus Iesus, vyhlásenieKongregácie pre náuku viery. Bratislava: Don Bosco, 2000.

DONIGER, Wendy: Merriam-Webster’s encyclopedia of world religions. Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 1999.

DRÁPAL, Dan (autor úvodných textov): Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.

DUS, J.A. – POKORNÝ, P.: Neznámá evangelia, Novozákonní apokryfy I. Vyšehrad: 2001.

EDER, Matthias: Die Religion der Chinesen. In: KÖNIG, Franz (ed.): Christus und die Religionen der Erde III. Freiburg: Herder, 1956.

EVDOKIMOV, Pavel: Môže mať úloha nástupcu Petra v Cirkvi zmysel?In: Všeobecná Cirkev I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].

FLOOD, Gavin: An Introduction to Hinduism.  London: Cambridge University Press, 1996.

FORMULA SVORNOSTI. In: Symbolické knihy. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1992.

FOWLER, William Warde: The Roman Festivals of the Period of the Republic. London: Macmillan, 1899.

FRANZEN, August: Malé církevní dějiny. Praha: Zvon, 1992.

FRAZIER, T.L.: Do krvavočerveného svetla. In: MADRID, P.: Prekvapila ich pravda. Bratislava: LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava, 2006.

FRISK, H.: Griechisches Etymologisches Wőrterbuch, Band II. Heidelberg: 1970.

Fuhrmann Horst: Novoty v teórii a praxi rímskeho primátu. Od ranného stredoveku po gregoriánsku reformu. In: Všeobecná Cirkev I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].

FUCHS, Jiří: Předpoklady nerelativizované etiky. Praha: Krystal OP, 2007.

GIEYSZTOR, Alexander: Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

GILL, Joseph: The Council of Florence. Cambridge: Univ. Press, 1959.

GLASENAPP, H. V.: Päť svetových náboženstiev. Bratislava: TALENTUM, s. r. o., 2009.

GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ: Breviarium fidei. Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

Gluchmanová, M., Gluchman, V.: Učiteľská etika. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008.

GOPAL, Jaya: Islám, Gabrielova našeptávání. Historicko-kritická studie. Praha: Naše vojsko, 2017.

GRIFFIN, Jasper: Greek Myth and Hesiod. In: BOARDMAN, J., GRIFFIN, J. and O. MURRAY, O. (eds.), The Oxford History of the Classical WorldOxford: University Press, 1986.

HAEC SANCTA, dekrét Kostnického koncilu. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom III. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

HAHN, S. a K.: Naše cesta do katolícké Církve. Ronov nad Doubravou: Triality, 2000.

HARDY, Edmund: Der Budhismus nach älteren Pali-Werken. Münster: Aschendorff, 1890.

HAWKING, S., MLODINOW, L.: Ešte stručnejšia história času. Bratislava: SLOVART, spol. s.r.o., 2006.

HELLER, Jan: Starověká náboženství. Praha: Kalich, 1978.

HELMOLD: Kronika sławiańska. Warszawa: 1862.

HERIBAN, J.: Príručný lexikon biblických vied. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992.

HESIOD, EVELYN-WHITE, Hugh G.: Hesiod. The Homeric Hymns and Homerica. Scotts Valley: Createspace Independent Publishing Platform, 2018.

HORMIZDAS I.: Vyznanie viery. In: DENZINGER, H. – SCHÖNMETZER, A.: Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum. Freiburg Br., 1965.

HORNYÁK V. – PRIBULA, A.: Kristus žije v dejinách Cirkvi. Trnava: Spolok Svätého Vojtecha, 2002.

HRUŠKA, Blahoslav a kol. (eds.): Mýty staré mezopotámie. Praha: Odeon, 1977. In: https://is.muni.cz/el/phil/podzim2012/RLB295/um/Myty_stare_Mezopotamie.pdf (29.1.2022).

CHANTRAINE, Pierre: Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Histoire des mots. Paris: 1984.

IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ: List do Filadelfie. In: Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.

IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ: List Polykarpovi. In: Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.

IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ: List Rimanom In: Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.

INOCENT IV.: List biskupom v Tusculume. In: NEUNER, J. –  ROSS. H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

Irenej z Lyonu: Proti herézam, kniha. In: Antologia rannechristianskie otcy cerkvi, Bruxelles: 1978.

IRAENEUS: Adversus Haereses. http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0130-0202,_Iraeneus,_Adversus_haereses_libri_5_[Schaff],_EN.pdf (3.5.2022).

JOHNSON, P.E.: Spor o Darwina. Praha: Navrat domů, 1996.

JONAS, Hans: The Gnostic Religion. Boston: Beacon Press, 1958.

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI (1997), Trnava : 1998. (KKC)

KELLY, J.N.D.: Pápeži dvoch tisícročí. Bratislava: Roal, 1994.

KENNY, Anthony: Struční dějiny západní filosofie. Praha: Volvox Globator, 2000.

KIŠIDAY, F.A.: Náboženstvo. Košice: 1992.

KIŠIDAY, F.A.: Základná bohoveda I. a II. Košice: 1994.

KLEMENT RÍMSKY: První list Klementův. In: Spisy apoštolských otců. Praha: Kalich, 2004.

KORÁN, Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom (E-kniha), LEVANT consulting, s.r.o., 2015. In: https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-preklad-s-vyklad-2015-1.pdf (12.3.2022).

KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2015.

KROVINA, Michal: Všeobecný úvod do Písma svätého. Košice: 1993.

KRUMPOLC, Eduard: Cesty fundamentální teologie po koncilu. In: Teologické texty 1996/1. Praha: 1996.

KUBALÍK, Josef: Dějiny náboženství. Praha: Česká katolická Charita, 1988.

LANNE, Emanuel: Pápežstvo a cirkevný rozkol. In: Všeobecná Cirkev I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].

LEEMING, David A.: Creation Myths of the World, An Encyclopedia. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC, 2010.

Leon-Dufour, Xavier a kol.: Slovník biblickej teológie. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1990.

LESNÝ, Vincenc: Buddhismus. Praha: Schrader Verlag, 1948.

LEWIS, C.S.: K jádru křesťanství. Praha: Návrat, 1993.

LEWIS, C.S.: Zničení člověka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.

LEXA, František: Náboženská literatúra staroegyptská. Praha: 1947.

LING, T.O.: A Dictionary of Buddhism. New York: Charles Scribner’s Sons, 1972.

LIST DO PAPIEŻA JULIUSZA I, dokument Synody v Sardike. In: GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ: Breviarium fidei, Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

LIST NEMECKÝCH BISKUPOV VŠETKÝM, KTORÝCH CIRKEV POVERILA OHLASOVANÍM VIERY, (z roku 1967). In: NEUNER, J. – ROSS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch je Magistéria.  Trnava: Dobrá kniha, 1995.

LOHFF, Wenzel: Pápežstvo a cirkevný rozkol. In: Všeobecná Cirkev I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].

LUMEN GENTIUM, vieroučná konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu. In: Polčin, Stanislav: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1968.

MacARTHUR, J.F.: Charizmatické hnutie vo svetle Biblie. Bratislava: ECM, s r.o., 1994.

MALLORY, James P., ADAMS, Douglas Q.: The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford, England: Oxford University Press, 2006.

McCUE, James: Rímsky primát v prvých troch storočiach. In: Všeobecná Cirkev I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].

MEYENDORFF, John: Rome, Constantinople, Moscow.  Yonkers: St. Vladimir’s Seminary Press, 1996.

MICHELITSCH, Anton: Allgemeine Religionsgeschichte. Graz: Styria, 1930.

MIKLUŠČÁK, Pavel: Tajomstvo daru. Dolný Kubín: Zrno, 1996.

Mithraism. In: Encyclopaedia Iranica. https://iranicaonline.org/articles/mithraism (26.1.2022).

MORDEL, Štefan: Patrológia. Spišská Kapitula – Spišské podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001.

NEUNER, J. – ROSS, H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

NICHOLSON, Andrew: Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History. New York: Columbia University Press, 2010.

NOWODWORSKI, Michał: Papież Liberiusz. In: http://www.ultramontes.pl/liberiusz_papiez.htm (8.5.2022).

OBRYCKI, Kazimierz: Koncepcja grzechu pierworodnego u Pelagiusza.In: Grzech pierworodny. Kraków: Wydawnictvo WAM, 1999.

ODERBERG, D.S.: Analytická morálna filozofia v 20. storočí. In: GLUCHMAN, V., DOKULIL, M. (eds.): Súčasné etické teórie. Prešov: 1998.

PALOČKO, Š.: Stvorenie a pád človeka. Prešov: GTF PU v Prešove, 2012.

PASTOR AETERNUS, dogmatická konštitúcia Prvého vatikánskeho koncilu o Kristovej Cirkvi. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom IV. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2005.

PAVOL IV.: bulla Cum Ex Apostolatus Officio. In: http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm (16.4.2022).

PIUS IX.: apoštolský list INEFFABILIS DEUS (1854). In: POSPÍŠIL, C.V.: Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2000.

PIUS IX.: encyklika Qui pluribus.In: NEUNER, J. – ROSS, H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

PIUS IX.: Vety odsúdené pápežom Piom IX. („Syllabus“). In:NEUNER – J., ROSS, H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

PIUS X.: encyklika Pascendi Dominici gregis I/1. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1911.

PIUS XI.: encyklika Mortalium animos. In: https://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos.html (6.5.2022).

PIUS XII.: apoštolská konštitúcia Munificentissimis Deus.In: POSPÍŠIL, C.V.: Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2000.

PIUS XII.: encyklika Humani generis. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 2004.

PLATO, SHOREY, Paul: Republic. Cambridge: MA, Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd. 1967.

Pojednanie o pápežovej moci a prvenstve. In: Symbolické knihy. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1992.

POSPÍŠIL, C.V.: Dar Otce i Syna. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003.

POSPÍŠIL, C.V.: Hermeneutika mystéria. Kostelní Vydří:Krystal OP, Karmelitánské nakladatelství, 2005.

POSPÍŠIL, C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří:Krystal OP, Karmelitánské nakladatelství, 2006.

POSPÍŠIL, C.V.: Maria – mateřská tvář Boha. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

POSPÍŠIL, C.V.: Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů Magisteria. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2000.

PRASAD, Rajendra (ed.): A Historical Developmental Study of Classical Indian Philosophy of Morals. New Delhi: Concept Publishing Company Pvt. Ltd., 2009.

PRODI, Marcus: Čo je pravda?In: MADRID, Patrick: Prekvapila ich pravda. Bratislava: LÚČ, 2006.

PROSPER Z AKVITÁNIE (ed.): Indiculus. In: GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ (ed.): Breviarium fidei. Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

PRUŽINSKÝ, Štefan: Aby všetci jedno boli. Prešov: Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, 1997.

QUACK, Johannes, BINDER, Stefan: Atheism and Rationalism in Hinduism. Oxford University Press, 2018.

RÁDHAKRIŠNAN, Sarvapalli.: Indická filosofie II. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

RATZINGER, Joseph: Doktrinálny komentár . In: Acta Apostolicae Sedis 90 (1998).

RATZINGER, Joseph: Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal 1996.

RATZINGER, Joseph: Soľ zeme. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997.

RATZINGER, Joseph: Wiara – prawdatolerancja. Kielce: Jedność, 2005.

REGAMEY, Constantin: Die Religionen Indiens. In: KÖNIG, Franz (ed.): Christus und die Religionen der Erde III. Freiburg: Herder, 1956.

RIDLEY, Matt: Červená královna. Praha: Nakladatelství Mladá fronta, 1999.

SALIJ, Jacek: Na czym polegał błąd papieża Honoriusza. In: https://wdrodze.pl/article/na-czym-polegal-blad-papieza-honoriusza/ (8.5.2022).

Schmaus, Michael:  Cirkev. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1983.

SCHMAUS, M.: Sviatosti. Bratislava: Dekanát Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, 1992.

SCHMAUS, M.: Život milosti a Milostiplná. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1982.

SCHMIDT, Wilhelm: Der Ursprung der Gottesidee I-VI. Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1929-1936.

SCHOLASTYK, Sokrates: Historia Kościoła. Warszawa: 1972.

SCHROEDER, Leopold v.: Arische Religion I. Leipzig: H. Haessel, 1914.

SIRE, J.W.: Průvodce světovými názory. Praha: Návrat, 1993.

SKOPAL, Vilém: Čeští autoři o an/átmanu: duch, duše nebo já? Problematika používání teologického rámce při vysvětlování indických konceptů. In: KARDIS, M. – TLUČKOVÁ, D. (eds.): In Pluribus Unitas IX., Jednota v mnohosti. Prešov: GTF PU v Prešove, 2021.

SNELLING, John: Buddhizmus. Bratislava: Media klub, spol. s. r. o., 2000.

SOBÓR EFESKI. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom I. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2002.

SOBÓR CHALCEDOŃSKI. In: BARON, A. – PIETRAS, H. (ed.): Dokumenty soborów powszechnych, tom I. Kraków : Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2002.

SOBÓR NICEJSKI I. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom I. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2002.

SOBÓR NICEJSKI II. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom I. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici,  2002.

SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI I. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom I. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2002.

SOBOR W KONSTANCII. In: BARON, A. – PIETRAS, H.: Dokumenty soborów powszechnych, tom III. Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003.

STURLUSON, Snorri, FAULKES, Anthony: Edda. London: Charles E. Tuttle, 1995.

SV. AUGUSTÍN: Vyznania. Bratislava: Lúč, 1997.

SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1996.

SYNOD W SARDYCE. In: GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ: Breviarium fidei. Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

ŠAFFA, Gabriel: O evolúcii morálky alebo o tom, prečo sa vyplatí byť dobrý. In: https://dennikn.sk/blog/840206/o-evolucii-moralky-alebo-o-tom-preco-sa-vyplati-byt-dobry/ (9.7.2020).

ŠOKA, Silvester: Úvod do dejín filozofie – Novovek. Košice: 1992.

ŠPIRKO, Jozef: Cirkevné dejiny I. Turčianský Svätý Martin: Neografia, úč. spol., 1943.

ŠPIRKO, Jozef: Cirkevné dejiny II. Turčianský Svätý Martin: Neografia, úč. spol., 1943.

ŠPIRKO, Jozef: Patrológia – Životy, spisy a učenie  sv. Otcov. Prešov: Spolok  biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1995.

ŠTEFAN I.: List Africkej synode. In: DENZINGER, H. – SCHÖNMETZER, A.: Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum. Freiburg Br. 1965.

ŚW. AUGUSTYN: Dzieje procesu Pelagiusza.In: Grzech pierworodny. Kraków: Wydawnictvo WAM, 1999.

ŚW. INNOCENTY I: List do biskupów afrykańskich. In:  GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ: Breviarium fidei, Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

ŚW. JULIUSZ I: List do Antiocheńczyków. In: GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ: Breviarium fidei. Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

ŚW. LeON IX: List „In terra pax hominibus“ do Michała Cerulariusza. In: GŁOWA, S., SJ – BIEDA, I.,SJ: Breviarium fidei. Poznaň: Księgarnia św. Wojciecha, 2001.

TEOPHILUS ANTIOCHENUS: Ad Autolycum. In: http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0165-0183,_Theophilus_Antiochenus,_Ad_Autolycum_[Schaff],_EN.pdf(3.5.2022).

TÉZY PODPÍSANÉ BAUTAINOM (1840). In: NEUNER, J. – ROSS, H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

TÉZY PODPÍSANÉ BONETTYM (1855). In: NEUNER, J. – ROSS, H. (ed.): Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria. Trnava: Dobrá kniha, 1995.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Teologická summa II.-II. Olomouc: Vydali profesoři bohovědného učiliště řádu dominikánského v Olomouci, 1937.

TUR, Vojtěch: Zoroastrizmus – starobylé náboženství Iránu. In: Rozmer, č. 3/2007.

VACHALA, Břetislav: Staroegyptská Kniha mrtvých. Praha: Dokořán, 2009.

VESELÝ Daniel: Martin Luther – Reformátor. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a.s., 1994.

VLADYKOVÁ, Ľubov: Evolučná etika, vybrané problémy a výzvy. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2018.

VRAGAŠ, Štefan, (ed.): Život Konštantína Cyrila a Život Metoda. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2013.

VRIES, Wilhelm de: Novoty v teórii a praxi rímskeho primátu. Vývoj po konštantínovskom zvrate. In: Všeobecná Cirkev I. [s.l.]: [s.n.], [s.a.].

WEST, Martin L.Indo-European Poetry and Myth. Oxford, England: Oxford University Press, 2007.

ZAJĄC, Roman: Czy księgi deuterokanoniczne są Pismem Świętym? In: http://www.kosciol.pl/article.php/20060510121851165 (9.5.2022).

ZINS, Robert M.: Biblia a katolícka doktrína autority. In: https://sites.google.com/site/nejotazky/bible-a-katolicka-doktrina-autority (9.5.2022). http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4065 (9.5.2022).

ZOZUĽAK, Ján: Filozofia, teológia, jazyk. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005.

ZOZUĽAK, Ján: Vplyv unionizmu na odklon od svätootcovskej tradície a návrat k štúdiu diel svätých Otcov. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 2000.

https://sk.history-hub.com/jainizmus-nabozenstva-sveta (16.12.2021).

https://sk.spot-the-difference.info/difference-between-jainism (16.12.2021).

https://sk.stuklopechat.com/duhovnoe-razvitie/27186-dharmicheskie-religii-induizm-dzhaynizm-buddizm-i-sikhizm.html (16.12.2021).

https://sk.spot-the-difference.info/difference-between-jainism (16.12.2021).

https://sk.history-hub.com/jainizmus-nabozenstva-sveta (16.12.2021).

https://sk.stuklopechat.com/duhovnoe-razvitie/27186-dharmicheskie-religii-induizm-dzhaynizm-buddizm-i-sikhizm.html (16.12.2021).

http://manichaean.org/united-manichaean-assembly/welcome/links/inquiries/ (26.1.2022)

http://www.oocities.org/athens/rhodes/3991/NeoMan2.html (26.1.2022)

Related Posts