Myšlienky

Myšlienky:

Myšlienky z obrázkov (slider) v strede stránky

Kým človek nemá vyriešený a uzdravený vzťah s Bohom, aby z neho mohol čerpať lásku, nevyhnutne bude jeho správanie vo vzťahoch poznačené nedostatkom lásky. Takýto človek je potom svojím spôsobom „žobrák“, ktorý je nešťastný zo svojho nedostatku, a preto jeho skutky sú zamerané na určitú formu „žobrania“ lásky od ľudí, s ktorými žije vo vzťahu. [https://vieralogicky.sk/kristovo-evanjelium-ako-zaklad-pre-zdrave-rodinne-vztahy/]

No človek, ktorý je naplnený Bohom, sa v manželstve nepotrebuje zameriavať na to, či ho láskou napĺňa manželský partner. Táto okolnosť prestáva byť preňho kľúčovou. Všetko, čo pre naplnený život potrebuje, dostáva od Boha, a tak prestáva byť podstatné pre jeho vzťah k človeku, s ktorým žije v manželstve, či je ním milovaný viac, alebo menej, alebo dokonca vôbec. Motívom jeho života v manželstve totiž je to, že chce lásku rozdávať. Nie čerpať. [https://vieralogicky.sk/princip-nerozlucnosti-manzelstva/]

Rozumové uvažovanie môže s istotou dokázať existenciu Boha, duchovnú povahu duše a slobodu človeka. Viera nastupuje po Zjavení, a preto sa nemožno na ňu vhodne odvolávať pri dokazovaní jestvovania Boha proti ateistovi, pri dokazovaní duchovnej povahy a slobody rozumovej duše proti stúpencom naturalizmu a fatalizmu. Používanie rozumu predchádza vieru a vedie človeka pomocou Zjavenia a milosti k nej. [https://vieralogicky.sk/uloha-rozumu-pri-hladani-boha-u-pavla-florenskeho-a-v-uceni-katolickej-cirkvi/]

Možno teda skonštatovať, že Cirkev nástojí na tvrdení, že existencia Boha je absolútne istá a k spoľahlivosti tohto poznania človek prichádza svetlom prirodzeného rozumu. Nie je teda odkázaný na číru nezdôvodnenú vieru, ani na subjektívnu senzualistickú skúsenosť, ktorá sa rada vydáva za objektívnu duchovnosť. [https://vieralogicky.sk/uloha-rozumu-pri-hladani-boha-u-pavla-florenskeho-a-v-uceni-katolickej-cirkvi/]

Ak človek žiada, aby Boh odpustil hriechy, žiada ho, aby ho uchránil od núdze a nešťastia, ktoré z hriechu plynú. Keď však z hriechu plynie odlúčenie od Boha, odpustenie nemôže byť nič menej, ako prinavrátenie človeka do spoločenstva s Bohom, aby sa mu Boh mohol v plnosti rozdať. [https://vieralogicky.sk/problematika-zastupneho-trestu-v-soteriologii-v-nauke-o-spase/]

I keď musíme vziať do úvahy, že Boh vedel, do akej doby, medzi akých ľudí a do akých okolností vstupuje a rovnako vedel, ako to s ním dopadne, keď sa rozhodne realizovať svoj dokonale poslušný život práve v takýchto podmienkach. Preto možno povedať, že Otec a Syn priamo nechceli, aby to dopadlo umučením, no predsa to pripustili. [https://vieralogicky.sk/problematika-zastupneho-trestu-v-soteriologii-v-nauke-o-spase/]

Aby sa tieto účinky krstu mohli prejaviť v praktickom živote, nestačí krst len prijať, ale je potrebné ho aj používať. Nestačí dostať do daru Kristov život. Je potrebné vzdať sa svojho života so všetkými nárokmi a plánmi a rozhodnúť sa žiť Kristov život, ktorý nám bol darovaný v krste. Život podľa Kristových nárokov a jeho plánov, no zároveň život, ktorý je mocnejší ako akýkoľvek životný problém, ba mocnejší ako smrť. [https://vieralogicky.sk/sviatost-krstu-a-eucharistie-ako-prejavy-bozieho-milosrdenstva/]

Aby veriaci človek získal plnosť ovocia, ktoré pramení z Eucharistie, nestačí len jeho účasť na obradoch, ale je nevyhnutné, aby Kristovo telo a krv prijímal. Kristus totiž prežíva dokonale spravodlivý život a víťazí nad smrťou preto, aby presne toto teraz robil s nami. Prijímaním Kristovho tela a krvi dochádza k sprítomneniu toho, čo sa udialo raz pri krste. [https://vieralogicky.sk/sviatost-krstu-a-eucharistie-ako-prejavy-bozieho-milosrdenstva/]

Jadrom sviatosti pokánia je vnútorné odvrátenie sa od hriešneho stavu a obrátenie sa k ochote žiť pod Božou vládou. Toto vnútorné obrátenie sa nazýva ľútosťou. Tridentský koncil definuje ľútosť ako bolesť duše a odvrátenie sa od spáchaného hriechu s predsavzatím už viac nehrešiť. Nejde tu však o akési emotívne hnutie, ale o úkon poznania a vôle. Človek poznáva a uvedomuje si svoju hriešnosť a je rozhodnutý v budúcnosti hriechy nerobiť.[https://vieralogicky.sk/sviatost-zmierenia/]

Ak katolícki teológovia chcú, aby odlúčení bratia boli čo najjasnejšie oboznámení s čistou katolíckou náukou, nemôže byť postavená Biblia za základné východisko akéhokoľvek teologického dialógu, pretože Biblia sama stojí na základe neomylnej definície rímskeho biskupa. [https://vieralogicky.sk/proces-zostavenia-novozakonneho-biblickeho-kanonu/]

Manželstvo je nevyhnutné chápať ako ustanovizeň, kde Kristus chce čo najhlbšie prostredníctvom muža prejavovať lásku žene a prostredníctvom ženy prejavovať lásku mužovi. Toto je základ, na ktorom musí byť postavené akékoľvek manželstvo, ak má v ňom človek prežívať šťastie. [https://vieralogicky.sk/princip-nerozlucnosti-manzelstva/]

Dôležité je pripomenúť, že zmierna obeta nemala za cieľ utíšiť Boží hnev a zmeniť jeho zmýšľanie o hriešnikovi, ako to bolo v pohanských náboženstvách. Rovnako v nej nemožno vidieť ani symbol nejakého trestu. Hriechom došlo k porušeniu zmluvy s Bohom zo strany človeka. Zmierna obeta znamenala obnovu tejto zmluvy. [https://vieralogicky.sk/kategorie-interpretujuce-kristovo-spasne-dielo/]

Značky

1. Konštantínopolský koncil (1) 2. nicejský koncil (1) 3. konštantínopolský koncil (1) Adam a Eva (1) Apollinarizmus (1) Apologetika (24) Arianizmus (1) Božia láska (1) Božia spravodlivosť (2) Božie milosrdenstvo (2) Boží trest (3) Chalcedonský koncil (1) Chalcedónsky koncil (1) Cirkev (2) Dedičný hriech (2) Doketizmus (1) Ebioniti (1) Efezský koncil (1) Ekumenizmus (1) Etika spoločnosti (1) Eucharistia (2) Evanjelium (1) Filioque (1) Gnosticizmus (1) homousios (2) Honorios (1) Hriešnosť (1) Ikonoklazmus (1) Ikony (1) Koncily (1) Kristove prirodzenosti (1) Kristove vôle (1) Kristovo Božstvo (1) Kristovo tajomné telo (1) Kristov život (1) Kritická religionistika (12) Krst (3) Kráľ (1) Kánon (1) Kľúčové slová: Morálny zákon. Morálna záväznosť. Etika spoločnosti. Evolúcia morálky (1) Kňazstvo (2) Limbus (1) Manželská láska (1) Misie (1) Monoenergizmus (1) Monofyzitizmus (1) Monotheletizmus (1) Morálna záväznosť (1) Morálny zákon (1) Najsvätejšia Trojica (1) Nekatolícke cirkvi (1) Nekresťania (1) Neomylnosť (2) Neomylnosť pápeža (2) Nepokrstené deti (1) Nerozlučnosť manželstva (1) Nestorianizmus (1) Náboženstvo Izraela (1) Náboženstvá (1) Obeta zmluvy (1) Obrana Cirkvi (5) Odpustky (1) Ohlasovanie (2) Ospravodlivenie (8) Očistec (2) Pastorácia (1) Podsvetie (1) poslušnosť (1) Prvý človek (1) Pápež (2) Rímsky biskup (3) Senzualizmus (1) Smrť (3) Sola Scriptura (2) Spasiteľ (3) Spása (6) Spása nekresťanov (1) Starozákonná obeta (1) sv. Jozef (1) Svedomie (1) Sviatosť zmierenia a pokánia (3) Svätý Duch (2) Theotokos (1) Trilógia Kráľ (1) Trinitologia (1) Trojica (1) Veda (2) Vieroučné minimum (1) Voľné zväzky (1) Vykupiteľ (1) Vykúpenie (2) Vysluhovanie sviatostí (1) Všeobecný koncil v Nicei (1) Zadosťučinenie (3) Zjednotenie kresťanov (1) Zmierna obeta (1) Zobrazovanie Krista (1) Záchrana manželstva (2) Zásluha (1) Úloha rozumu (1)