Úvod

Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. (1 Pt3, 15)

Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. (Rim 1, 20)

Katolícka viera je teda racionálna a má dôveru v ľudský rozum. Prvý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii Dei Filius potvrdil, že rozum je schopný s istotou poznať existenciu Boha zo stvorených vecí, no len viera dokáže „s ľahkosťou a s absolútnou istotou, bez omylu“ (DS 3005) spoznať pravdy, ktoré sa týkajú Boha, a to vo svetle jeho milosti. Poznanie viery teda nikdy nie je v rozpore so zdravým rozumom. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. to vo svojej encyklike Fides et ratio zhrnul takto: „Rozum človeka sa neznehodnocuje, ani sa neznižuje tým, že dáva súhlas k obsahu viery. K nemu sa v každom prípade človek dostáva slobodným a uvedomelým rozhodnutím“ (č. 43). V neodolateľnej túžbe po pravde len harmonický vzťah medzi vierou a rozumom je tou správnou cestou, ktorá vedie k Bohu a k plnému uskutočneniu seba samého. Benedikt XVI.: Viera a rozumom ako cesta k poznaniu Boha 21. novembra 2012

Nový video seriál: Teológia spásy

Pridaná nová sekcia o Základoch teológie, možností dokazovaní existencie Boha

Svet kresťanstva Šesť hlavných právd Nazvať niektoré skutky hriechom sa dnes berie ako prejav neúcty, ba až nenávisti

Ciele:

  • ponúknuť hlbšie informácie o učení Katolíckej cirkvi
  • sprístupniť texty doc. Štefana Paločka o Katolíckej teológii

11. Modlitby za zosnulých

Očistec

Krátke články aj na www.permanentnaformacia.sk GTF PU v Prešove, napríklad http://permanentnaformacia.sk/index.php/2022/02/20/dokazovanie-autenticity-katolickeho-krestanstva-2/