Štefan Paločko

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (1973)

Narodil sa v Poprade. Teologické štúdium absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU v Prešove) a na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre systematickej teológie GTF PU v Prešove. Špecializuje sa v oblasti dogmatickej a fundamentálnej teológie. Je autorom vedeckej monografie Katolícka Cirkev ako prostriedok záchrany ľudí, odbornej publikácie Ježiš z Nazareta – Záchrana ľudí a vysokoškolskej učebnice Stvorenie a pád človeka a ďalších. Okrem toho je autorom viacerých vedeckých štúdií vydaných tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Kontakt:
Prešovská univerzita
Gréckokatolícka teologická fakulta
Ul. biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
stefan.palocko@unipo.sk – kontakt aj ako sa dostať k nižšie spomínaným učebniciam

Mapa stránky

Videa

Vydané učebnice:

Ježis z Nazareta – Záchrana ľudí

Základy manželského vzťahu

Katolícka cirkev ako prostriedok záchrany ľudí

Trojjediný Boh

Stvorenie a pád človeka

Sväté tajomstvo krstu

Trilógia Kráľ – beletria:

Kráľ – Zakázané ovocie 1. diel

Kráľ – Slobodný svet 2. diel

Kráľ – Posledná voľba 3. diel