Štefan Paločko

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (1973)

Narodil sa v Poprade. Teologické štúdium absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU v Prešove) a na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre systematickej teológie GTF PU v Prešove. Špecializuje sa v oblasti dogmatickej a fundamentálnej teológie. Je autorom vedeckej monografie Katolícka Cirkev ako prostriedok záchrany ľudí, odbornej publikácie Ježiš z Nazareta – Záchrana ľudí a vysokoškolskej učebnice Stvorenie a pád človeka a ďalších. Okrem toho je autorom viacerých vedeckých štúdií vydaných tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Kontakt:
Prešovská univerzita
Gréckokatolícka teologická fakulta
Ul. biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
stefan.palocko@unipo.sk – kontakt aj ako sa dostať k nižšie spomínaným učebniciam

Myšlienky – výber

Video seriál – Teológia spásy Staršie videa

Mapa stránky

Vydané učebnice:

Ježis z Nazareta – Záchrana ľudí

Pozri články:

29. Úvod – hriešnosť ľudí ako základný problém

30. Zmluva medzi Bohom a Izraelom

31. Boj o pravú náuku o dedičnom hriechu

32. Učenie Katolíckej cirkvi o Kristovi, Arianizmus

33. Apollinarizmus a Kristova duša, Nestorianizmus

34. Monofyzitizmus a Kristove prirodzenosti

35. Monotheletizmus a Kristove vôle

36. Ikonoklazmus a možnosť zobrazovania Krista

42. Učenie Katolíckej cirkvi o Kristovom spásnom diele

37. Kategórie interpretujúce Kristovo spásne dielo

40. Učenie Katolíckej cirkvi o záchrane jednotlivého človeka – 1.

41. Učenie Katolíckej cirkvi o záchrane jednotlivého človeka – 2.

Základy manželského vzťahu

14. Kristovo evanjelium ako základ pre zdravé rodinné vzťahy

22. Princíp nerozlučnosti manželstva

Katolícka cirkev ako prostriedok záchrany ľudí

Trojjediný Boh

Stvorenie a pád človeka

Sväté tajomstvo krstu

Christ’s Saving work as the source of a content life

Základ teológie

Obsah monografie:

Obsah
Úvod 4
1 Vývoj apologetiky 6
2 Existencia Boha a prirodzeného morálneho zákona 21
2.1 Stanovenie metódy 23
2.2 Otázka existencie života po smrti človeka 26
2.3 Spoločnosť ako autor prirodzeného morálneho zákona 27
2.3.1 Problém absencie univerzálnej morálnej normy 28
2.3.2 Problém záväznosti 31
2.4 Morálny zákon ako prostriedok zachovania spoločnosti 35
2.4.1 Problém záväznosti 36
2.5 Prirodzený morálny zákon ako produkt biologickej evolúcie 38
2.5.1 Problém záväznosti 39
2.6 Zlaté pravidlo 44
2.7 Zhrnutie a výsledky pokusov dokázať a vysvetliť existenciu prirodzeného morálneho zákona na prirodzených princípoch 45
2.8 Dokazovanie všeobecne záväzného prirodzeného morálneho zákona 55
2.8.1 Zákon kauzality 56
2.8.2 Rad príčin 58
2.8.3 Prvá príčina 60
2.8.4 Nemateriálnosť Prvej príčiny 63
2.8.5 Akt stvorenia sveta Prvou príčinou 65
2.8.6 Nutné akcidenty Prvej príčiny 66
2.8.7 Počet Prvých príčin 67
2.8.8 Dobro a Prvá príčina 69
2.8.9 Dokonalosť Prvej príčiny 70
2.8.10 Neobmedzenosť Prvej príčiny 72
2.8.11 Slobodná vôľa Prvej príčiny 73
2.8.12 Rozum Prvej príčiny 76
2.8.13 Praje Boh sám sebe dobro? 77
2.8.14 Praje Boh dobro stvorenstvu? 78
2.8.15 Princíp stvoriteľskej činnosti Boha 80
2.8.16 Realizácia Božej dobroprajnosti 82
2.8.17 Slobodná vôľa človeka 86
2.8.18 Existencia morálneho zákona 88
2.8.19 Existuje sankcia za porušenie morálneho zákona? 90
2.8.20 Intenzita sankcie 91
2.8.21 Existencia posmrtného života 92
2.8.22 Vyvodenie dôsledkov 94
3 Kritická religionistika 101
3.1 Kritériá náboženstiev 103
3.2 Kritické zhodnotenie jednotlivých náboženstiev 108
3.2.1 Náboženstvo národov najjednoduchšieho civilizačného stupňa 109
3.2.2 Náboženstvá Číny a Japonska 113
3.2.2.1 Taoizmus 114
3.2.2.2 Konfucianizmus 115
3.2.3 Náboženstvá Indie 117
3.2.3.1 Brahmanizmus 119
3.2.3.2 Hinduizmus 124
3.2.3.3 Budhizmus 127
3.2.3.4 Jajnizmus 131
3.2.4 Náboženstvá Perzie 132
3.2.4.1 Zoroastrizmus 133
3.2.4.2 Manicheizmus 136
3.2.5 Náboženstvo Babylonu 140
3.2.6 Náboženstvo Kanaánu 142
3.2.6 Náboženstvo starovekého Egypta 143
3.2.7 Antické náboženstvá 145
3.2.7.1 Náboženstvo starovekého Grécka 146
3.2.7.2 Náboženstvo starovekého Ríma 151
3.2.8 Náboženstvá starej Európy 152
3.2.9 Islam 155
3.2.10 Náboženstvo Izraela 161
3.2.11 Kresťanstvo 171
3.3 Identifikácia pravdivého náboženstva 188
4 Dokazovanie autentickej interpretácie kresťanstva 192
4.1 Stanovenie metódy 193
4.2 Pápežský systém 198
4.2.1 Všeobecné vedomie pápeža ako strážcu kresťanskej vierouky v histórii kresťanstva 198
4.2.2 Otázka ustanovenia pápežského systému Bohom 204
4.2.3 Posúdenie teoretickej funkčnosti pápežského systému 208
4.2.3.1 Učenie katolíckych vieroučných dokumentov o pápežskom systéme 209
4.2.3.2 Spôsob vyhlasovania neomylného učenia prostredníctvom pápežského systému 223
4.2.3.3 Spôsob fungovania pápežského systému 225
4.2.3.3.1 Možnosť mylných pápežských definícií 226
4.2.3.3.2 Otázka rozoznania legitímneho pápeža 234
4.2.4 Konklúzia 247
4.3 Systém všeobecných koncilov 249
4.3.1 Všeobecné vedomie všeobecných koncilov ako strážcov kresťanskej vierouky v histórii kresťanstva 250
4.3.2 Otázka ustanovenia systému všeobecných koncilov Bohom 251
4.3.3 Posúdenie teoretickej funkčnosti systému všeobecných koncilov 252
4.3.3.1 Problém zostavovania vieroučných záverov na sneme 253
4.3.3.2 Problém identifikácie smenu ako všeobecného 255
4.3.4 Konklúzia 266
4.4 Systém Sola Scriptura 268
4.4.1. Všeobecné vedomie zásady Sola Scriptura ako garancie kresťanskej vierouky v histórii kresťanstva 269
4.4.2. Otázka ustanovenia systému Sola Scriptura Bohom 271
4.4.3 Posúdenie teoretickej funkčnosti systému Sola Scriptura 276
4.4.4 Konklúzia 287
4.5. Neprijateľní kandidáti na garanciu neomylného odovzdávania Kristovej náuky 289
4.5.1 Autorita cirkevných Otcov 289
4.5.2 Trinitárna dogma ako základ štruktúry Cirkvi 291
4.6. Vyvodenie dôsledkov 292
4.7. Námietky 293
4.7.1 Námietky na základe biblie 294
4.7.2. Námietky na základe histórie 300
Záver 311
Zoznam bibliografických odkazov 314


Beletria – romány:

1. Universitas

2. Trilógia Kráľ – beletria:

Kráľ – Zakázané ovocie 1. diel

Kráľ – Slobodný svet 2. diel

Kráľ – Posledná voľba 3. diel