Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. Záver Hoci sa v novovekej filozofii objavili tendencie spochybňovať schopnosť rozumu spoľahlivo dôjsť k pravde a tieto tendencie sa na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia postupne infiltrovali aj do teologického myslenia,

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť.  4.5. Neprijateľní kandidáti na garanciu neomylného odovzdávania Kristovej náuky V predošlých kapitolách sme sa zaoberali systémami, ktoré sme kriticky skúmali a zisťovali, či by mohli byť garantami neomylného odovzdávania

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 4.4 Systém Sola Scriptura Systém Sola Scriprura sa začal výrazne zdôrazňovať v dobe, kedy v západnej Európe vypukla v kresťanstve reformácia. Keď Martin Luther začal prezentovať svoje reformačné učenie a získal

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 4.3 Systém všeobecných koncilov Ďalším kandidátom na garanta neomylného odovzdávania Kristovej náuky sú všeobecné snemy, na ktorých zhromaždení biskupi z rôznych kútov kresťanského sveta po vzájomnej porade dochádzajú

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 4.2 Pápežský systém Prvým kandidátom na garanta neomylnosti, ktorého je potrebné preveriť, je pápežský systém. Ide o systém, podľa ktorého je strážcom správnej interpretácie kresťanstva aktuálny pápež, ktorým

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 4 Dokazovanie autentickej interpretácie kresťanstva Pri praktickej aplikácii kresťanstva dochádza k zásadnému problému. Už vyššie bolo spomenuté, že v súčasnej dobe existuje vyše 45 000 interpretácií kresťanstva. Je zjavné, že

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 3.2.11 Kresťanstvo Kresťanstvo je náboženstvom, ktoré o sebe tvrdí, že je naplnením očakávaní izraelského náboženstva. Jeho ústrednou postavou je Ježiš z Nazareta, ktorý nesie titul Spasiteľ-Záchranca, a je v kresťanstve predstavovaný

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 3.2.9 Islam Podľa moslimskej tradície sa v roku 570 v Mekke narodil Mohamed. Podľa tejto tradície v tridsiatom deviatom roku svojho života sa stal manželom 55 ročnej bohatej obchodníčky Chadidži.

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 3.2.7 Antické náboženstvá Pod označením antické náboženstvá sa zameriame na náboženstvo starovekého Grécka a starovekého Ríma. Hoci tieto náboženstvá dnes už nemajú svojich nasledovníkov, z historických pamiatok je možné

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 3.2.4 Náboženstvá Perzie V najhlbšej histórii Perzie by sme sa stretli podobne ako v Číne, či Indii s monoteistickým náboženstvom s prvkami náboženstva národov najjednoduchšieho civilizačného stupňa. Hoci časom došlo k pokriveniu

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 3.2.3 Náboženstvá Indie Z najstarších pamiatok možno vybadať, že pôvodné náboženstvo oblastí Indie sa sústreďovalo okolo jediného neviditeľného osobného etického Boha zvaného Dyaus, čo znamenalo žiariaci, svietiaci, nebeský

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 3 Kritická religionistika Prvá kapitola nás priviedla k poznaniu, že žijeme pod tlakom morálneho zákona. Skúsenosť potvrdzuje, že tento zákon prestupujeme. Deje sa tak buď schválne, alebo na

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8.19 Existuje sankcia za porušenie morálneho zákona? Ak hovoríme o dôsledkoch porušenia morálneho zákona, zaujíma nás, či existuje nejaká sankcia, ktorá nastúpi v prípade porušenia tohto zákona. V kapitolách, kde

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8.8 Dobro a Prvá príčina V tomto kroku získavania informácií o Prvej príčine sa naskytá otázka, či je Prvá príčina dobrá. Skôr, ako budeme skúmať tento problém, je dôležité ozrejmiť,

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8 Dokazovanie všeobecne záväzného prirodzeného morálneho zákona Ak má byť dôkaz absolútne spoľahlivý, nemožno pri ňom vychádzať z predpokladov, ktoré môžu byť spochybnené. Rovnako sa nemožno odvolávať na

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.7 Zhrnutie a výsledky pokusov dokázať a vysvetliť existenciu prirodzeného morálneho zákona na prirodzených princípoch Na začiatku nášho bádania ohľadom existencie prirodzeného morálneho zákona stál predpoklad, že tento zákon

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Pre pochopenie je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2 Existencia Boha a prirodzeného morálneho zákona V úvodnej kapitole sme ukázali, že prístup k zdôvodňovaniu a dokazovaniu existencie Boha a pravdivého náboženstva sa menil, až napokon väčšinový prúd mysliteľov

Viac...

Začiatok série článkov zo skupiny ZT (základy teológie). Pre pochopenie je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. Úvod Človek, ktorý sa narodí na tento svet, je v situácii, kedy sa ocitne uprostred množstva nezodpovedaných životne dôležitých otázok: Prečo existuje? Má jeho existencia nejaké zmysluplné zameranie? Je jeho existencia dočasná,

Viac...