image_print

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8.19 Existuje sankcia za porušenie morálneho zákona? Ak hovoríme o dôsledkoch porušenia morálneho zákona, zaujíma nás, či existuje nejaká sankcia, ktorá nastúpi v prípade porušenia tohto zákona. V kapitolách, kde

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8.8 Dobro a Prvá príčina V tomto kroku získavania informácií o Prvej príčine sa naskytá otázka, či je Prvá príčina dobrá. Skôr, ako budeme skúmať tento problém, je dôležité ozrejmiť,

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.8 Dokazovanie všeobecne záväzného prirodzeného morálneho zákona Ak má byť dôkaz absolútne spoľahlivý, nemožno pri ňom vychádzať z predpokladov, ktoré môžu byť spochybnené. Rovnako sa nemožno odvolávať na

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2.7 Zhrnutie a výsledky pokusov dokázať a vysvetliť existenciu prirodzeného morálneho zákona na prirodzených princípoch Na začiatku nášho bádania ohľadom existencie prirodzeného morálneho zákona stál predpoklad, že tento zákon

Viac...

Pre pochopenie je potrebné čítať zaradom od začiatku články zo skupiny ZT (základy teológie). Pre pochopenie je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. 2 Existencia Boha a prirodzeného morálneho zákona V úvodnej kapitole sme ukázali, že prístup k zdôvodňovaniu a dokazovaniu existencie Boha a pravdivého náboženstva sa menil, až napokon väčšinový prúd mysliteľov

Viac...

Začiatok série článkov zo skupiny ZT (základy teológie). Pre pochopenie je potrebné čítať celé články pre ich logickú nadväznosť. Úvod Človek, ktorý sa narodí na tento svet, je v situácii, kedy sa ocitne uprostred množstva nezodpovedaných životne dôležitých otázok: Prečo existuje? Má jeho existencia nejaké zmysluplné zameranie? Je jeho existencia dočasná,

Viac...

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Abstrakt: Zatiaľ čo pri vzniku univerzít bola teológia chápaná ako jedna zo základných vied, v novovekej histórii sa môžeme stretnúť s vylučovaním teológie vrátane dogmatickej teológie z oblasti vedy. Toto vylučovanie je zdôvodňované tým, že teologické disciplíny nie sú schopné sprostredkovať ľudstvu spoľahlivú pravdu v rámci svojho zamerania. Oblasti

Viac...

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Súhrn: Azda za najväčší dôvod spochybňovania neomylnosti pápežského úradu sa v nekatolíckych kruhoch považuje prípad údajného omylu pápeža Honoria zo siedmeho storočia. Podobne s možnosťou omylnosti pápeža pôvodne rátal aj Kostnický koncil, ktorý bol zvolaný s úmyslom, že krízu trojpápežstva, ktorá sa objavila v 15. storočí, môže vyriešiť len

Viac...

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Súhrn: Keď bola na Prvom vatikánskom koncile vyhlásená dogma o pápežskej neomylnosti, vyvolalo to u mnohých nekatolíckych kresťanov vlnu značnej kritiky. Ba dokonca aj v Katolíckej cirkvi sa našla opozícia, ktorá mala tento článok viery problém prijať, čo napokon vyústilo do vzniku Starokatolíckej cirkvi. Kritici tejto dogmy sa

Viac...

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. – Hľadanie identity Kristovej cirkvi Súhrn: Ak považujeme Krista za jediného Spasiteľa, potom je nevyhnutné nájsť aj jeho Cirkev, ktorá je jeho tajomným telom, v ktorom sa spása človeka uskutočňuje. Po dvetisíc rokoch trvania kresťanstva môžeme sledovať vyše 25 000 rozličných kresťanských spoločenstiev, ktoré si nárokujú tvrdenie,

Viac...

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. Proces zostavenia novozákonného biblického kanónu Poznať správne Božie slovo je dôležité nie len pre teológiu ako vedeckú disciplínu, ale predovšetkým pre praktický duchovný život, ktorý má viesť k večnému blaženému cieľu. Toto Božie slovo môžeme čerpať z Apoštolskej tradície. Časť tejto Tradície bola zapísaná. Spisy, ktoré sú

Viac...
error: Content is protected !!