1

Štefan Paločko

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. (1973)

Narodil sa v Poprade. Teologické štúdium absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU v Prešove) a na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre systematickej teológie GTF PU v Prešove. Špecializuje sa v oblasti dogmatickej a fundamentálnej teológie. Je autorom vedeckej monografie Katolícka Cirkev ako prostriedok záchrany ľudí, odbornej publikácie Ježiš z Nazareta – Záchrana ľudí a vysokoškolskej učebnice Stvorenie a pád človeka a ďalších. Okrem toho je autorom viacerých vedeckých štúdií vydaných tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Kontakt:
Prešovská univerzita
Gréckokatolícka teologická fakulta
Ul. biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
stefan.palocko@unipo.sk – kontakt aj ako sa dostať k nižšie spomínaným učebniciam

Myšlienky – výber

Videa

Mapa stránky

Vydané učebnice:

Ježis z Nazareta – Záchrana ľudí

Pozri články:

29. Úvod – hriešnosť ľudí ako základný problém

30. Zmluva medzi Bohom a Izraelom

31. Boj o pravú náuku o dedičnom hriechu

32. Učenie Katolíckej cirkvi o Kristovi, Arianizmus

33. Apollinarizmus a Kristova duša, Nestorianizmus

34. Monofyzitizmus a Kristove prirodzenosti

35. Monotheletizmus a Kristove vôle

36. Ikonoklazmus a možnosť zobrazovania Krista

42. Učenie Katolíckej cirkvi o Kristovom spásnom diele

37. Kategórie interpretujúce Kristovo spásne dielo

40. Učenie Katolíckej cirkvi o záchrane jednotlivého človeka – 1.

41. Učenie Katolíckej cirkvi o záchrane jednotlivého človeka – 2.

Základy manželského vzťahu

14. Kristovo evanjelium ako základ pre zdravé rodinné vzťahy

22. Princíp nerozlučnosti manželstva

Katolícka cirkev ako prostriedok záchrany ľudí

Trojjediný Boh

Stvorenie a pád človeka

Sväté tajomstvo krstu

Christ’s Saving work as the source of a content life

Základ teológie


Beletria – romány:

1. Universitas

2. Trilógia Kráľ – beletria:

Kráľ – Zakázané ovocie 1. diel

Kráľ – Slobodný svet 2. diel

Kráľ – Posledná voľba 3. diel